General sales conditions – Working method

We do not like surprises, you as a customer even less. That is why we ask you to be aware of our working methods and sales conditions.

Werkwijze projecten

 

Projecten – Mosmuur

 

Wij denken graag mee met onze klanten. Daarom maken wij graag voor elk project een simulatie van uw moswand of schilderij, of indien nodig een ontwerp op maat. Zo kan u zich een goed beeld vormen van het beoogde eindresultaat voor we van start gaan. Ons team bestaat uit ervaren grafici, schrijnwerkers, interieurvormgevers en een bouwkundig tekenaar die samen een deskundig voorstel opmaken. Deze service wordt kosteloos aangeboden bij elk getekend project en is dus inbegrepen in de saldofactuur. Mocht u desondanks besluiten niet met ons verder te gaan na deze ontwerpfase zijn wij helaas genoodzaakt deze prestaties in rekening te brengen aan een forfaitaire som van 175€ excl. BTW. U beschikt daarna ook vrij over het gemaakte ontwerp en bijhorende rechten. Indien u wenst kan u in de winkel stalen of moskaders ontlenen om te tonen aan uw klant of om thuis te testen. We vragen hiervoor een waarborg van 50% van het waarde bedrag. De leentermijn bedraagt 14 dagen. Indien de werken niet binnen deze periode worden geretourneerd zal de volledige som in rekening worden gebracht en het staal moeten worden aangekocht.

Voor een ontwerp op maat werken wij aan een standaard uurtarief van 50€ excl. BTW. Opmetingen ter plaatse gebeuren steeds na goedkeuring van de offerte en enkel indien noodzakelijk voor een goede plaatsing. Wenst u graag vooraf een plaats bezoek of een informatieve ontmoeting met onze vertegenwoordiger kan dit aan ons vast uurtarief van 50€ excl. BTW. Ook dit wordt in mindering gebracht van de saldofactuur wanneer het project effectief wordt gerealiseerd. Er wordt bij project altijd een voorschot van 50% van het totaalbedrag gevraagd en de productie wordt pas opgestart na ontvangst van deze betaling. Plaatsingskosten of plaats bezoeken bedragen 50€ / uur / werkman excl. BTW en worden gerekend vanaf vertrek tot terugkomst in het atelier. Ieder begonnen uur wordt als volledig uur gerekend. De plaatsingskosten worden in rekening gebracht op de saldofactuur en bij oplevering afgetekend door middel van een werkbon. De laatste laag is steeds voor de klant. Klanten voorzien of informeren het NADA-team over de parkeermogelijkheden en omstandigheden bij plaatsing, vooraf stuurt onze projectcoördinator een duidelijke mail met alle vragen om een efficiënte plaatsing te kunnen uitvoeren.

 

Projecten – Aquarium

 

Ons team onderzoekt graag wat we voor u of uw organisatie kunnen betekenen. Het ontwerp van een aquarium op maat vraagt om een offerte op maat. Vraag daarom via mail een afspraak aan voor een samenkomst zodat wij u hierin persoonlijk kunnen adviseren en begeleiden. Voor een offerte op maat vragen wij een vast uurtarief van € excl. BTW. Bij de realisatie van uw project worden deze kosten in mindering gebracht van de saldofactuur. Ook het onderhoud van uw aquarium is perfect mogelijk. Kijk op nada.be voor meer informatie en richtprijzen. Installatiekosten bedragen 50€ excl. BTW / uur / werkman en worden gerekend vanaf vertrek tot terugkomst in het atelier of de winkel. Ieder begonnen uur wordt als volledig uur gerekend.

 

Leveringskosten: 25€ excl. BTW in Antwerpen stad, 50€ excl. BTW – provincie Antwerpen, 50€ / u excl. BTW voor alle andere verplaatsingen.

 

Algemene Verkoopvoorwaarden NADA bvba – Mosmuur

 

 1.  Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 2.  Elke bestelling of bevestiging betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant. Zodra de Opdrachtgever van de Aannemer verlening van diensten of Werken verwacht, ook deze ten voorbereiding van een project, wordt dit als een bevestiging van de bestelling beschouwd en zal de Aannemer deze kosten in rekening brengen, zelfs wanneer het project in latere fase wordt geannuleerd.
 3.  De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de aannemer, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
 4.  Prijsofferten zijn tot 30 (dertig) dagen na datum geldig en kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden tot op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever. Prijzen worden steeds exclusief btw vermeld. Volgend op de aanvaarding door de Opdrachtgever zal de aannemer de overeenkomst schriftelijk confirmeren. De overeenkomst kan enkel gewijzigd worden mits schriftelijke akkoord tussen de aannemer en de Opdrachtgever. Niettegenstaande voornoemd principe zal de aannemer te allen tijde de prijzen eenzijdig kunnen aanpassen in functie van een substantiële wijziging van de grondstofprijzen of andere kosten met betrekking tot de uitvoering van de werken.
 5.  De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6.  De aannemer doet alle redelijke inspanningen om de Werken te finaliseren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De Opdrachtgever erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de werken geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Indien de aannemer een vertraging in de uitvoering van de werken verwacht zal de Opdrachtgever hier onverwijld van in kennis gesteld worden. De aannemer zal vervolgens in samenspraak met de Opdrachtgever tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen.
 7.  Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt wordt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdoven.
 8.  Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de uitgevoerde werken en de geleverde materialen moeten gebeuren per aangetekende zending, binnen de acht dagen na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen en in ieder geval voor ingebruikname.
 9.  Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
Facturen dewelke niet binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde werken.
 10.  Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen. Projecten kunnen niet worden betaald met eco-cheques of geschenkbon. Op projecten worden ook geen extra voordelen toegekend zoals punten op de klantenkaart, staffelkorting of solden.
 11.  Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest, 8,5 % (2016). Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van € 50.
 12.  Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt de projectaannemer zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.
 13.  In geval van annulering van de overeenkomst is de Opdrachtgever eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van € 75 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de aannemer om een hogere schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de aannemer, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de Opdrachtgever.
 14.  Zolang de geleverde materialen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de aannemer. De overdracht van eigendom van de goederen door de aannemer geleverd in het kader van de werken, geschiedt slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen.
 15.  De Aannemer behoudt ten allen tijde het intellectuele eigendomsrecht en auteursrecht over het afgeleverde werk tenzij dit door de Opdrachtgever wordt afgekocht. Voor alle grafische toepassingen, ontwerpen, technische tekeningen of plannen gemaakt in functie van het project kan de Opdrachtgever reproductierecht of exploitatierecht verkrijgen voor het werk of een gedeelte van het werk tegen de vergoeding van 50 % van het basisbedrag en de gangbare tarieven bepaald volgens SOFAM. Bij de exploitatie van het werk van de Aannemer zullen de volgende vermeldingen worden aangebracht door de Opdrachtgever: © NADA bvba / Marieke Vos / www.nada.be – www.mosmuur.be. De aannemer mag zijn merknaam op het product aanbrengen zonder toestemming van de Opdrachtgever, hetzij op subtiele wijze.
 16.  Indien de opdrachtgever na oplevering het werk wil exploiteren of reproduceren is dit enkel mogelijk na ondertekening van een officiële licentieovereenkomst waarin duidelijk wordt omschreven waarvoor het werk mag worden gebruikt, of het werk mag worden bewerkt/ gereproduceerd, binnen welke periode, waar en hoe, en tegen welke vergoeding.
 17.  Het is de Opdrachtgever verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de aannemer heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden. De aannemer behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de door de aannemer verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten. De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de materialen.
 18.  In geval van betwisting zijn uitsluitend de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd van Antwerpen.
 19.  De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..
 20.  De aannemer behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, behoudt de Aannemer zich het recht voor de goederen terug te nemen.
 21.  Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de Opdrachtgever afzonderlijk aangerekend.
 22.  Indien de aannemer zich verbindt tot het uitvoeren van werken en/of het leveren van diensten of prestaties dient 50% van het totaalbedrag betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon voorafgaand aan de aanvang der werken/prestaties/diensten en 50% bij de oplevering of de voltooiing ervan, tenzij een anders overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst.
 23.  Bij niet-betaling behoudt de aannemer zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
 24.  Bij niet-betaling behoudt de aannemer zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 25.  De aannemer kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De aannemer kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de aannemer zal te allen tijde beperkt blijven tot de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst.
 26.  De nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de aannemer. De niet-uitoefening door de aannemer of door de Opdrachtgever van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.

 

Verkoopsvoorwaarden opgesteld in 2016 door NSZ en SOFAM.